STUDIME 16-17/2010
Kryeredaktor.: R. Ismajli, redaktorë R. Ismajli, E. Basha, P. Nushi, J. Rexhepagiq, T. Emra.
ASHAK, SGJL, Prishtinë, 2010, f. 598, 16x24 cm.
KDU 908(496.51)
008(=18)