STUDIME 15/2008
Kryeredaktor.: I. Ajeti, redaktorë I. Ajeti, P. Nushi, R. Ismajli, ASHAK, SGJL, Prishtinë, 2008, f.
350, 16x24 cm.