STUDIME 14/2007
Kryeredaktor.: I. Ajeti, redaktorë I. Ajeti, P. Nushi, R. Ismajli, A. Aliu, ASHAK, SGJL, Prishtinë,
2007, f. 273, 16x24 cm.
KDU 908(496.51)