STUDIME 12/2005
Kryeredaktor.: I. Ajeti, redaktorë P. Nushi, R. Ismajli, A. Aliu, Engjëll Berisha, ASHAK, SGJL,
Prishtinë, 2006, f. 358, 16x24 cm.
KDU 908(496.51)