STUDIME 11/2004
Kryeredaktor.: I. Ajeti, redaktorë P. Nushi, J. Rexhepagiq, R. Ismajli, A. Aliu, Engjëll Berisha,
ASHAK, SGJL, Prishtinë, 2005, f. 419, 16x24 cm.
KDU 908(496.51)