STUDIME 10/2003
Kryeredaktor.: I. Ajeti, redaktorë I. Ajeti, R. Ismajli, J. Rexhepagiq, ASHAK, SGJL, Prishtinë, 2004,
f. 344, 17x24 cm.
KDU 908(496.51)