STUDIME 1/1994
Kryeredaktor.: I. Ajeti, redaktorë G. Zajmi, R. Qosja, J. Rexhepagiq, R. Ismajli, ASHAK, SGJL, Prishtinë, 1995, f. 237, 17x24 cm.

STUDIME 1 1994 ff. 237, 17×24 cm.