SAWICKA, Irena; DARGIEL, Karolina / STRUKTURA E RROKJES SHQIPE
Redaktor Eqrem Basha, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2018, 129 f., me il., 17x25 cm. (Botime të veçanta CLXXIII / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 61)
Tit. në faqen paral.: The structure of albanian syllable. Shënime për autoret në pjesën palosëse të kopertinës. Bibliogr.: f.[111]-121. Indeks.
KDU 811.18'36
ISBN 978-9951-615-82-21
COBISS.KS-ID 2048094109