BAJRAMI, Arsim / SHTETNDËRTIMI I KOSOVËS 1990-2020: sfidat dhe perspektivat
Redaktor Justina Shiroka-Pula, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2021, 807 f., me il., 17x25 cm. (Botime të veçanta CC / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 66)
Tit. në faqen paral.: State-building of Kosovo 1990-2020: challenges and perspectives. Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës. Bibliogr.: f. 803-807
KDU 321.011(496.51)''1990/2020''(091)
ISBN 978-9951-26-033-6
COBISS.KS-ID 385384455