STAVILECI, Esat / SHTETI: shqyrtime të përgjithshme teorike me vështrim rasti i Kosovës
Redaktor Ekrem Murtezai. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2008, 481 f., 16x24 cm. (Botime të veçanta XCIII / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 31)
Tit. në faqen paral.: State: general theoritical inquiry with a particular focus on the Kosova case. Teksti në gjuhën shqipe dhe angleze. Bibliogr.: f. 473-481.
KDU 342.1 (497.115)
ISBN 978-9951-413-75-61
COBISS.KS-ID 1552540384