BERISHAJ, Anton Kolë / SHOQËRIA PA SHTET: studim socioantropologjk
Redaktor Mark Krasniqi, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2014, 274 f., me il., 17x25 cm. (Botime të veçanta CXXXVI / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 45)
Tit. në faqen paral.: Stateless society. Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës. Bibligr.: f.265-274.
KDU 316.7
ISBN 978-9951-615-33-41
COBISS.KS-ID 2048032413