DACI, Nexhat. M; DACI-AJVAZI, Majlinda / SHKENCA E MJEDISIT: ZHVILLIM I QËNDRUESHËM
Redaktor Fejzullah Krasniqi, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHN, 2014, 509 f., me il., 17x25 cm. (Botime të veçanta CXLII / Seksioni i Shkencave të Natyrës. Libri 23)
Tit. në faqen paral.:The science of environment. Shënime për autorët në pjesën palosëse të kopertinës. Bibliogr.: f. 499-504.
KDU 504.06
ISBN 978-9951-615-41-91
COBISS.KS-ID 2048034461