SFIDAT E SHTETNDËRTIMIT DHE E ARDHMJA E KOSOVËS: kollokuiumi shkencor, Prishtinë (15 qershor 2011)
THE STATE-BUILDING CHALLENGE AND THE FUTURE OF KOSOVA: scientific colloquium, Prishtina (15 June 2011)
Këshilli redaktues: Esat Stavileci, Hivzi Islami, Pajazit Nushi, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH2012, 166 f., 16x24 cm.
KDU 323(496.51)
ISBN 978-9951-615-05-11
COBISS.KS-ID 2048024221