REXHEPAGIQ, Jashar / SAMI FRASHËRI DHE PEDAGOGJIA E RILINDJES KOMBËTARE
Redaktor Mark Krasniqi, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 1995, 242 f., me il., 17x24 cm. (Botime të veçanta XXI / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 8)
Tit. në faqen paral.: Sami Frasheri et la pedagogie de la renaissance nationale. Bibliogr.: f. 211-219. Indeks.
KDU 801.73:37(=18)Frashër, S.
COBISS.KS-ID 2048019357