BOKSHI, Besim / RRUGA E FORMIMIT TË FLEKSIONIT TË SOTËM NOMINAL TË SHQIPES
Redaktor Eqrem Basha. Bot. 2. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2005, 509 f., me il., 17x24 cm. (Botime të veçanta LXII / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 26).
Tit. në faqen paral.: La voie de la formation de la flexion nominale de l'albanias d'aujourd'hui.
Bibliogr.: f. 9-17. Përmbledhja në gjuhën franceze.
KDU 811.18'36
ISBN 9951-413-24-2
COBISS.KS-ID 25333293