RRJEDHAT E LETËRSISË BASHKËKOHORE SHQIPTARE: (nga gjysma e dytë e shekullit XX - poezia, proza dhe drama): (simpozium, Prishtinë (21-22 nëntor 2003)
Këshilli organizues: Enver Gjerqeku, Ali Aliu, Besim Bokshi, Jorgo Bulo, Kristaq Jorgo. Redaktor dhe lektor Enver Gjerqeku. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, SGJL, 2005, 187 f., 17x24 cm.
Tit. në faqen paral.: The courses of albanian contemporary literature: (from the second half of the XXth century - poetry, prose and drama): (symposium, Prishtinë, November 21-22, 2003)
KDU 821.18.09(061.3)"19"
ISBN 9951-413-20-X1
COBISS.KS-ID 2048037021