ROMANI SHQIPTAR: fillimi i shekullit 21. Konferencë shkencore, Prishtinë (10 tetor 2018).
Këshilli organizues: Sabri Hamiti, Ali Aliu, Floresha Dado, Bashkim Kuçuku, Kujtim Shala, Redaktor Eqrem Basha, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës dhe Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2019, 217 f., 17x25 cm.
Tit. në faqen paral.: Albanian novel: beginning of 21 century: scientific conference 10 October 2018
KDU 821.18-31.09(063)
ISBN 978-9951-26-003-91
COBISS.KS-ID 2048255901