PËRZHITA, Luan / QYTEZA DARDANE NË KODRËN E PECËS
Redaktor Pajazit Nushi, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2009, 264 f., me il., 16x24 cm. (Botime të veçanta CI / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 33).
Tit. në f. paral.: Le site dardan de Kodra e Pecës. Teksti në gjuhën shqipe dhe frenge. Bibliogr.: f. 257-264.
KDU 902903/904908(496.5)
ISBN 978-9951-413-84-8
COBISS.KS-ID 1552310240