KULLASHI, Muhamedin / PUSHTETI DHE DIJA TE MICHEL FOUCAULT
Redaktor Ekrem Murtezai. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2008, 536 f., 16x24 cm. (Botime të veçanta LXXXVII / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 27)
Tit. në faqen paral.: Power and knowledge in Michel Foucault's work. Përmbledhja në gjuhën franceze. Bibliogr.: f. 535-536. KDU 321:14(44) (06)
14(44):321 (06)
ISBN 978-9951-413-69-5
COBISS.KS-ID 1536947696