DEMAJ, Frashër / POZITA GJEOGRAFIKE, POLITIKE DHE POPULLSIA SHQIPTARE NË DOKUMENTET DIPLOMATIKE TË MINISTRISË SË JASHTME TË BRITANISË SË MADHE 1912-1918
Redaktor Justina Shiroka-Pula, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2021, 287 f., 17x25 cm.
Tit. në faqen paral.: Geografical, political positions and the albanian population in the diplomatic documentes of the foreign Ministry of the Great Britain 1912-1918. Shënime për
autorin në pjesën palosëse të kopertinës. Bibliogr.: f. 271-274. Indeks.
KDU 908(496.51)''1912/1918(093)(091)
ISBN 978-9951-26-032-9
COBISS.KS-ID 385385479