POZITA E SHKENCAVE SHOQËRORE NË KOSOVË: Këshillimi shkencor, Prishtinë (20 nëntor 1997)
Këshilli redaktues Jashar Rexhepagiq, Ekrem Murtezai, Edi Shukriu. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2001, 113 f., 14x20 cm.
KDU 3(496.51)
COBISS.KS-ID 385502471