BUDI, Pjetër / POEZI
Parathënia, tejshkrimi dhe komentet Rexhep Ismajli. Redaktor Eqrem Basha. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2006, 357 f., me facsimile, 17x24 cm. (Botime të veçanta LXIII / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 31)
Tit. në faqen paral. të tit.: Poésies. Bibliogr.: f. 54-57
KDU 821.18-1
811.18:801.82]:821.18272-282=18
ISBN 9951-413-43-9
COBISS.KS-ID 1536838384