POETËT AKADEMIKË: antologji e poetëve anëtarë të Akademisë Maqedonase të Shkencave dhe të Arteve
Rikëndoi nga maqedonishtja Resul Shabani. Redaktor Ali Aliu, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Akademia Maqedonase e Shkencave dhe e Arteve, SGJL,
2017, 286 f., me il. 17x23 cm.
KDU 821.163.3-1-82
ISBN 978-9951-615-79-2
COBISS.KS-ID 2048433309