PLATFORMË PËR RIMËKËMBJEN E ARSIMIT NË KOSOVË: përmbledhje
Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, 2021, 5 f., 24 cm.
KDU 37(496.51)(047)
ISBN 978-9951-26-037-4a) arsimi b) Kosovë
COBISS.KS-ID 385987079