AJETI, Idriz / PËR TË VËRTETËN SHKENCORE
Redaktor Eqrem Basha. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2006, 302 f., 17x24 cm. (Botime të veçanta LXXVIII / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 33).
Tit. në faqen paral.: For the scientific truth.
KDU 811.18(091)
811.18:802.82]:821.18008(496.5)(063)
ISBN 978-9951-413-55-8
COBISS.KS-ID 1536925168