NAHTIGAL, Rajko / PËR NJË GJUHË TË PËRBASHKËT LETRARE SHQIPE
Përgatitur nga Rexhep Ismajli, Marko Snoj, përkthyen V. Dashi, N. Berisha dhe B. Ismajli, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Ljubljana, Slovenska Akademija
Znanosti in Umetnosti, SGJL, 2015, 257 f., me il., 17x25 cm. (Botime të veçanta CL / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 54)
Tit. në faqe paralel.: Über eine einheitliche albanische schriftsprache. Teksti në gjuhën shqipe, gjermane dhe sllovene. Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës.
KDU 811.18'26
ISBN 978-9951-615-50-1
COBISS.KS-ID 2048078237