PAVARËSIA E KOSOVËS DHE SFIDAT E SHTETNDËRTIMIT. Simpozium shkencor ndërkombëtar, Prishtinë (17 maj 2018)
Këshilli organizues: Jusuf Bajraktari, Frashër Demaj, Ali Aliu, Gjyljeta Mushkolaj, Muhamedin Kullashi. Redaktor Justina Shiroka-Pula, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, 2019, 191 f., me il., 17x25 cm.
Tit. në faqen paral.: Kosova independence and state building challenges. Bibliografia në fund të punimeve.
KDU 061(496.5)''2018''
323.17(496.51)(063)
ISBN 978-9951-26-009-11
COBISS.KS-ID 2048392861