DUSHI, Minir / PASURITË MINERALE TË KOSOVËS
Redaktor Muharrem Berisha, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHN, 2009, Vëll.1, 461 f., me il., harta, 16x24 cm. (Botime të veçanta XCVI / Seksioni i Shkencave të Natyrës. Libri 15)
Tit. në faqen paral.: The mineral resources of Kosova. Përmbledhja në gjuhën angleze.
KDU 622(496.51)
ISBN 978-9951-413-81-7 (Komplet)
ISBN 978-9951-413-82-4 (Vëll. 1)
COBISS.KS-ID 1552493024