DUSHI, Minir / PASURITË MINERALE TË KOSOVËS
Redaktor Muharrem Berisha, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHN 2009, Vëll.2, 271 f., me il., harta, 16x24 cm. (Botime të veçanta XCVII / Seksioni i Shkencave të Natyrës. Libri 16)
Tit. në faqen paral.: The mineral resources of Kosova. Përmbledhja në gjuhën angleze.
Bibliogr.: f. 267-271. KDU 622(496.51
ISBN 978-9951-413-81-7 (Komplet)
ISBN 978-9951-413-83-1 (Vëll. 2)
COBISS.KS-ID 1552493024