GUT, Christian / PASHKO VASA
Përkthyer prej Remzi Përnaskës. Redaktor Eqrem Basha. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2008, 275 f., 16x24 cm. (Botime të veçanta LXXXIX / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 38).
Tit. në faqen paral.: Pashko Vasa. Përmbledha në gjuhën franceze. Bibliogr.: f.254-268.
KDU 811.18-26
929(496.5)Vasa P.
ISBN 978-9951-413-70-11
COBISS.KS-ID 1552542176