STAVILECI, Esat / NOCIONE DHE PARIME TË ADMINISTRATËS PUBLIKE:
aspekte metodologjike dhe shqyrtime krahasimtare
Redaktor Ekrem Murtezai. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2005, 377 f., 17x24 cm. (Botime të veçanta LXV / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 19)
Tit. në faqen paral.: Notions and principles of public administration: methodological aspects and contrastive analysis. Teksti në gjuhën shqipe, franceze dhe angleze. Bibliogr.: f. 369-373
KDU 352/354
ISBN 9951-413-28-51
COBISS.KS-ID 1553425888