MUFAKU, Muhamed / NGA HISTORIA E SHQIPTARËVE TË EGJIPTIT GJATË SHEKUJVE XV-XX
Redaktor Jusuf Bajraktari, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2016, 169 f., me il., 17x25 cm. (Botime të veçanta CLIV / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 51).
Tit. në faqen paral.: From the history of the albanians of Egypt during the XV-XX century.
Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës. Përmbledhja në gjuhën angleze.
Bibliogr.: f.[161]-169.
KDU 94(=18:620)"14/19"
ISBN 978-9951-615-59-4
COBISS.KS-ID 2048080285