BOKSHI, Besim / NË PRITJE: poezi e zgjedhur
Redaksia Ali Aliu, Mehmet Kraja, Eqrem Basha. Prishtinë: ASHAK, SGJL, 2006, 98 f., 14x21 cm.
(Poetët akademikë,3)