BERISHAJ, Anton Kolë / NË BOTËN E PËRBASHKËT: TRADITA, TRANZICIONI, ANOMIA
Redaktor Justina Shiroka-Pula, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2021, 491 f., 17x25 cm. (Botime të veçanta CCV / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 68)
Tit. në faqen paral.: In the common world: tradition, transition, anomy. Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës. Bibliogr.: f. 481-491
KDU 316.7:32
ISBN 978-9951-26-040-4
COBISS.KS-ID 385986055