NË 100-VJETORIN E AKADEMIK IDRIZ AJETIT: Konferencë jubilare-shkencore (me rastin e 100-vjetorit të lindjes së akademik Idriz Ajetit), Prishtinë (27 janar 2017)
Përgatiti Rexhep Ismajli, redaktor Eqrem Basha, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës; Akademia e Shkencave e Shqipërisë, SGJL, 2018, 308 f., me il., 17x25 cm.
Tit. në faqen paral.: 100th anniversary of academician Idriz Ajeti. Bibliografia në fund të çdo punimi.
KDU 811.18(496.51)
929Ajeti, Idriz
ISBN 978-9951-615-93-8
COBISS.KS-ID 2048094365

Konferencë jubilare-shkencore, me rastin e 100-vjetorit të lindjes së akademik Idriz Ajetit.