NDRE MJEDJA 150 VJETORI I LINDJES: konferencë shkencore, Prishtinë (15 shtator 2016)
Këshilli organizues: Sabri Hamiti, Rexhep Ismajli, Kolec Topalli, Floresha Dado, Shaban Sinani, Eqrem Basha. Redaktor Eqrem Basha, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2016, 256 f., 17x25 cm.
Tit. në faqen paral.: 150th birth anniversary of Ndre Mjedja
KDU 821.18.09
929Mjedja, N.
ISBN 978-9951-615-65-51
COBISS.KS-ID 2048083357