NAUM VEQILHARXHI - JETA DHE VEPRA E TIJ: tryezë shkencore, Prishtinë (24 maj 2007)
Këshilli organizativ: Jashar Rexhepagiq, Ekrem Murtezai, Enver Gjerqeku, Pajazit Nushi, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL dhe SSHSH, 2007, 159 f., me il., 16x24 cm.
Tit. në faqen paral.: Naum Veqilharxhi - his life and work: round table, may 24, 2007
KDU 811.18(063)
929Veqilharxhi, N.
ISBN 978-9951-413-60-21
COBISS.KS-ID 2048025501