Morea - Balet në tri akte me prolog
Botime të veçanta LXXVII, Seksioni i Arteve, Libri 9