VARVARICA Kukaj, Suzana / VËSHTRIM ESENCIAL MBI VEPRËN E GJELOSH GJOKAJT: FENOMENOLOGJIA ARTISTIKE
Redaktor Zeqirja Ballata, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SA, 2014, 203 f., me il., 23x31 cm. (Botime të veçanta CXL / Seksioni i Arteve. Libri 19)
Tit. në faqen paral.: An essential survey of Gjelosh Gjokaj's work. Biogr.: f. 180-181
KDU 75.071.2(=18:497.16)(092)
929:75.071Gjokaj Gj.
ISBN 978-9951-615-37-21
COBISS.KS-ID 2048063133