SHIROKA-PULA, Justina / MODELET DHE TEKNIKAT NË VENDIMMARRJE
Redaktor Hivzi Islami, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2020, 187 f., me il., 17x25 cm. (Botime të veçanata CXCVI / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 63)
Tit. në faqen paral.: Patterns and techniques in decision-making. Shënime për autorën në pjesën palosëse të kopertinës. Indeks. Bibliogr.: f. 179-181
KDU 657
ISBN 978-9951-26-030-5
COBISS.KS-ID 385380871