MJEDISI I KOSOVËS: resurset dhe faktori njeri: tryezë shkencore, Prishtinë (26 tetor 2007)
Redaktorë Feriz Krasniqi, Minir Dushi, Latif Susuri. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHN, 2008, 220 f., me il., 16x24 cm.
Tit. në faqen paral.: The environment of Kosova: resources and human factor: scientific round table. Teksti në gjuhën shqipe me përmbëledhje në anglisht. Bibliogr.: f. 219
KDU 574(496.51)
ISBN 978-9951-413-72-51
COBISS.KS-ID 1552550368