SHIROKA-PULA, Justina / MJEDISI I BIZNESIT NË KOSOVË: analizë krahasuese për vendet e Ballkanit Perëndimor
Redaktor Hivzi Islami, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2021, 195 f., me il., 17x 25 cm. (Botime të veçanta CCXII / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 72)
Tit. në faqen paral.: Business environment in Kosovo. Shënime për autorën në pjesën palosëse të kopertinës. Indeks.
KDU 65(496.51:497)
ISBN 978-9951-26-048-0
COBISS.KS-ID 386911239