MITRUSH KUTELI NË 100-VJETORIN E LINDJES: tryezë shkencore, Prishtinë (8 qershor 2007)
Këshilli redaktues: Enver Gjerqeku, Ali Podrimja, Eqrem Basha. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2007, 129 f., 16x24 cm.
Tit. në faqen paral.: Mitrush Kuteli - the 100-th anniversary of birth.
KDU 821.18(092)(062)
929(496.5)Kuteli, M.
ISBN 978-9951-413-66-4
COBISS.KS-ID 384565255