KULLASHI, Muhamedin / MENDIMI POLITIK MODERN
Redaktor Ekrem Murtezai. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2005, 358 f., 17x24 cm. (Botime të veçanta LXVI / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 20)
Tit. në faqen paral.: Contemporary political thought. Përmbledhja në gjuhën franceze.
Bibliogr.: f. 353-355.
KDU 1:32
ISBN 9951-413-27-71
COBISS.KS-ID 1553558496