MATERIALET KOMPOZITE: tryezë shkencore, Prishtinë (6 prill 2018)
Këshilli organizues Fetah Podvorica, Myzafere Limani, Ardian Morina, Hysni Osmani. Redaktor Fetah Podvorica, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHN, 2019, 116 f., me il., 17x25 cm.
Tit. në faqen paral.: Composite materials: scientific roundtable (6 April 2018)
KDU 542
ISBN 978-9951-26-008-4
COBISS.KS-ID 387366919