LIDHJA SHQIPTARE E PRIZRENIT: (140 vjet mbas), konferencë shkencore ndërkombëtare, Prishtinë (8-9 qershor 2018)
Këshilli organizues: Jusuf Bajraktari, Frashër Demaj, Beqir Meta, Shaban Sinani, Nuri Bexheti. Redaktor Justina Shiroka-Pula, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2019, 223 f., 17x25 cm.
Tit. në faqen paral.: Albanian League of Prizren. Bibliografia në fund të punimeve.
KDU 94(496.51).082(063)
ISBN 978-9951-26-015-21
COBISS.KS-ID 2048392349