LEKSIKON: VENDBANIMET E KOSOVËS: TABLOJA FIZIKE-HAPËSINORE, DEMOGRAFIKE DHE FUNKSIONALE. Vëll. 2, Vendbanimet rurale. A-LL
Redaksia H. Islami, A. K. Berishaj, J. Bajraktari, F. Demaj, I. Ramadani, F. Rexhepi, A. Ejupi, V. Bytyqi
Redaktor Justina Shiroka-Pula, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2019, 730 f., me il., 17x24 cm. (Botime të veçanta CLXXXIII / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 60)
Tit. në faqen paral.: Lexikon: settlements of Kosova: physical-spatial, demographic and functional overview
KDU 314(496.51)(038)
ISBN 978-9951-615-90-7 (Kompleti)
ISBN 978-9951-26-004-6 (Vëll. 2)
COBISS.KS-ID 2048255645