LEKSIKON: VENDBANIMET E KOSOVËS: TABLOJA FIZIKE-HAPËSINORE, DEMOGRAFIKE DHE FUNKSIONALE. VËLL. 1, QENDRAT URBANE.
Redaksia H. Islami, A. K. Berishaj, J. Bajraktari, F. Demaj, I. Ramadani, F. Rexhepi, V. Bytyqi, A. Ejupi, redaktor Justina Shiroka-Pula, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2018, 553 f., me il., 17x24 cm. (Botime të veçanta CLXXV / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 58)
Tit. në faqen paral.: Lexikon: settlements of Kosova: physical-spatial, demographic and functional overview. urban centers.
KDU 908(496.51)911.37(496.51)
ISBN 978-9951-615-90-7 (Kompleti)
ISBN 978-9951-615-91-4 (Vëll. 1)
COBISS.KS-ID 2048098717