LEKSIKON: VENDBANIMET E KOSOVËS: TABLOJA FIZIKE-HAPËSINORE, DEMOGRAFIKE DHE FUNKSIONALE. Vëll. 3, Vendbanimet rurale. M-ZH
Redaksia H. Islami, A. K. Berishaj, J. Bajraktari, F. Demaj, I. Ramadani, F. Rexhepi, A. Ejupi, V. Bytyqi
Redaktor Justina Shiroka-Pula, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2020, 734 f., me il., 17x25 cm. (Botime të veçanta CXC / Seksioni i Shkencave
Shoqërore. Libri 61)
Tit. në faqen paral.: Lexikon: settlements of Kosova: physical-spatial, demographic and functional overview
KDU 314(496.51)(038)911.