MURTEZAI, Ekrem / LEKSIKON I SENTENCAVE, CITATEVE, SINTAGMAVE DHE PROVERBAVE LATINE
Redaktor Esat Stavileci. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2008, 595 f., me il.,16x24 cm. (Botime të veçanta XCI / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 29).
Tit. në faqen paral.: Lexicon of aphorisms, quotations, syntagmas and latin proverbs. Bibliogr.: f. 589-593
KDU 821.124-84(031)=18
ISBN 978-9951-413-73-21
COBISS.KS-ID 1552609504